Advocats Especialistes en Dret Immobiliari

juicio monitorio

Les operacions relacionades amb el patrimoni immobiliari són probablement les de major rellevància en l’economia de particulars i empreses, especialment quan es porta a terme en un país del qual es desconeix el dret, usos i costums. Com a advocats especialistes en Dret Immobiliari considerem imprescindible comptar amb un assessorament integral que s’anticipi als possibles conflictes que puguin sorgir, donant-los-hi una solució eficaç i definitiva.

A Advocats Propietat Horitzontal som pioners a prestar atenció d’una manera integrada en transaccions immobiliàries a clients internacionals des de fa més de 10 anys. Hem intervingut en operacions amb complicació tècnica, la qual cosa ens permet oferir als nostres clients un servei personalitzat basat en un profund rigor tècnic i el coneixement de les pràctiques habituals del mercat.

Des del nostre bufet d’advocats proporcionem assessorament legal especialitzat en Dret Immobiliari canalitzat a la recerca i obtenció d’un resultat que harmonitzi amb els interessos dels nostres clients. Informi’ns del seu cas particular, els nostres experts jurídics ho analitzaran al detall i l’assessoraran gratuïtament de les solucions a adoptar.

Entre altres matèries, estem especialitzats en:

Vicis constructius davant promotor i altres agents de l’edificació

Respecte a quins danys responen els agents d’edificació?

Repasos y defectos de acabado

Es tracta de defectes de rematat o acabat comuns en les edificacions. Són vicis constructius de fàcil solució tècnica, i amb un baix cost de reparació.

Defectos de habitabilidad, funcionalidad o seguridad

Són els vicis constructius que afecten l’habitabilitat, seguretat i/o funcionalitat de l’edifici (Exemples: filtracions, problemes d’insonorització, seguretat davant d’incendis, vicis ruinògens, humitats, entre d’altres). Vicis amb un alt cost de reparació, descoberts en la seva immensa majoria amb posterioritat a la finalització de l’obra, i no apreciables per a persones inexpertes en construcció.

Defectos relativos a la estabilidad y seguridad estructural del edificio

Deficiències estructurals que afecten a un element estructural i comprometen la resistència mecànica o estabilitat de l’edifici.

Quins són els terminis legals per reclamar aquests danys

 1. Durant 10 anys, dels danys materials causats a l’edifici per vicis o defectes que afecten la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.
 2. Durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat.
 3. El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afecten elements de finalització o acabat de les obres dins el termini d’un any.

 

Propietat Horitzontal aplicable a Catalunya (Llibre Cinquè del Codi Civil Català)

Els nostres advocats especialistes en Dret Immobiliari exerceixen principalment a Catalunya. Aquí, les relacions en el si de la comunitat de veïns es regula de forma diferent a com es fa a la resta d’Espanya. S’aplica el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, i que en certs assumptes es diferencia de la Llei de Propietat Horitzontal. A tall d’exemple, les majories exigibles en territori català es diferencien a la resta d’Espanya.

 

Arrendaments urbans i rústics

Posem a disposició dels nostres clients un equip legal especialitzat en Dret Immobiliari que assessora en relació a:

 • Assessorament íntegre en l’arrendament de béns immobles de caràcter urbà i rústic.
 • Planificació i redacció de contractes d’arrendament atenent als requisits legals exigits.
 • Traspassos de llicències d’activitat.
 • Anàlisi de l’estat registral de l’immoble.
 • Processos de desnonament de l’inquilí.

 

Assessorament íntegre en la compravenda d’immobles

Contracte pel qual un dels contractants s’obliga a lliurar una cosa determinada i l’altre a pagar per ella un preu cert, en diners o signe que el representi. És un contracte consensual, bilateral, onerós, generalment commutatiu, i serveix per transmetre el domini. Són requisits d’aquest contracte un objecte (cert, lícit i determinat), un preu i una causa.

Article 1.445 del Codi Civil.

Entre altres aspectes, tenim en compte, revisem i assessorem als nostres clients en:

 • Estat registral, cadastral i tècnic d’immobles.
 • Anàlisi de la situació jurídica de l’immoble.
 • Si fos el cas, redacció del contracte de compravenda.
 • Coordinació i preparació de la documentació necessària per l’operació de compravenda.
 • Planificació i impacte fiscal de la compravenda.

 

Revisió de l’estat registral i cadastral de la compravenda

En el Cadastre consten inscrits tots els béns immobles (terrenys, edificis, solars, etc.) amb les seves característiques físiques i jurídiques (qualitat, antiguitat, localització, titular i ús) i econòmiques (valor cadastral).

Els certificats cadastrals són documents oficials acreditatius de les dades que estan recollits a la base de dades del Cadastre.

Quins són els terminis legals per reclamar aquests danys?

És una forma senzilla d’obtenir informació rellevant de l’estat d’un habitatge abans d’adoptar la decisió de comprar-la, i així evitar posteriors sorpreses.

Aquesta informació s’obté del propi Registre de la Propietat i ens permet conèixer la realitat jurídica de l’immoble.

Contacti amb els nostres advocats especialistes en Dret Immobiliari per a més informació.

 

Assessorament i redacció de contractes d’arres

Què és un contracte d’arres?

Es constitueix com una garantia legal, que consisteix en el lliurament d’una quantitat determinada de diners per assegurar el compliment d’una obligació que consisteix en el lliurament d’un immoble.

Hi ha diversos tipus d’arres:

Arres confirmatòries

Són les menys comuns i no són més que un avançament en el compliment del contracte. Aquest tipus d’arres no ens permet resoldre el contracte, sí exigir el compliment del mateix.

Arres penitencials

Es caracteritzen perquè qualsevol de les dues parts pot desistir del contracte sense al·legar cap causa que ho justifiqués. Si desisteix el comprador perdrà les quantitats consignades, i si desisteix el venedor haurà de tornar les arres doblades.

Arres penals

Les arres penals compleixen una funció de garantia, posicionant-se en una situació intermèdia entre les arres confirmatòries i les penitencials, ja que no són ni un simple avançament a compte del preu ni atorguen a les parts la facultat de desistir del contracte principal.

En Advocats Propietat Horitzontal, el nostre equip expert en Dret Immobiliari posa la seva àmplia experiència i coneixements al servei de cada cas d’acord a les seves particularitats, i adoptem una decisió que no perjudiqui els interessos dels nostres clients.

 

Tramitació de cèdules d’habitabilitat i certificats d’eficiència energètica

Què és una cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat d’un habitatge és un document que acredita el compliment dels requisits mínims perquè un espai pugui ser habitat per persones a nivell de salubritat, higiene i solidesa. Està legalitzada per les comunitats autònomes i caduca cada 15 anys.

Mitjançant aquest document es regula la superfície útil, mínima, dels espais de l’habitatge així com l’equipament mínim que ha de tenir: inodor, cuina, aigua calenta, entre d’altres.

Què és el certificat d’Eficiència Energètica?

El certificat d’eficiència energètica o certificat energètic és un document oficial que qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. És un document obligatori.

 

Contractes multipropietat i aprofitament per torn

Què és contracte de multipropietat i aprofitament per torn?

És aquell contracte de durada superior a un any en virtut del qual un consumidor adquireix, a títol onerós, el dret a utilitzar un o diversos allotjaments per pernoctar durant més d’un període d’ocupació, i rebre els serveis necessaris per al seu adequat gaudi.

Aquest tipus de contracte està regulat per la Llei 4/2012, de 6 de juliol, de contractes d’aprofitament per torn de béns d’ús turístic.

Puc desistir del contracte?

El termini de què disposa el consumidor per rescindir d’aquest tipus de contracte és de 10 dies següents a la celebració del mateix, havent de notificar degudament a la persona amb qui es subscrivís. No cal al·legar cap raó per poder rescindir aquest tipus de contractes.

Què passa si al llarg de la vigència del contracte de multipropietat es declara nul?

En aquest supòsit, el consumidor veurà retornades les quantitats en proporció al temps de gaudi de la propietat