Responsabilitat de l’Administrador de Finques

Comunidad de Propietarios

Si vostè és un administrador de finques a Barcelona o a qualsevol altre territori, ha de saber que a tot empresari i professional li és exigible el compliment del servei contractat amb la deguda diligència professional que esperaria de qualsevol altre servei a tercers requerit. Aquesta mateixa diligència professional suposa el compliment del servei contractat.

Principals funcions assignades a l’Administrador de Finques

Adoptar les mesures convenients i fer els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.

Vetllar perquè els propietaris compleixin les obligacions.

Preparar els comptes anuals de l’exercici precedent i el pressupost.

Executar els acords de la junta de propietaris i efectuar els cobraments i pagaments que corresponguin.

Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.

Pagar, amb autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poden ésser a càrrec del fons de reserva.

Diligència Deguda al Compliment del Càrrerc

Si el servei prestat és deficient i es causa un perjudici o dany a la comunitat de veïns, llavors neix per a la comunitat el dret a reclamar al professional (Administrador) que l’indemnitzi pel mal causat.

Responsabilitat per la Negligència del Servei

Responsabilitat civil. La relació jurídica que vincula l’administrador amb la comunitat de propietaris és de mandat, pel que constituirà un deure essencial portar a terme la gestió encomanada, pel que serà causa de responsabilitat l’incompliment dels deures de gestió o la realització d’actes de manera diferent a l’encomanada o diferent a la que raonablement es podria esperar. L’exercici de l’acció de responsabilitat civil contra l’administrador de la Comunitat té un TERMINI de PRESCIPCIÓ DE QUINZE ANYS.

Les Responsabilitats Atribuïbles a l’Administrador de Finques

Apropiar-se dels fons del compte corrent d’una comunitat (Administració deslleial).

L’administració deslleial es produeix quan l’administrador perjudica patrimonialment a la comunitat de veïns distraient els diners que té disponibles al seu abast.

Responsabilitat civil subsidiària si l’exercici del delicte (administració deslleial) s’exerceix per una societat d’administració de finques.

El delicte d'intrusisme.

Responsabilitat civil i penal per a aquelles persones o entitats que gestionen les comunitats de veïns sense la qualificació requerida per llei. Tot administrador de finques està obligat a pertànyer al Col·legi Professional d’Administradors de Finques.

Falsedat documental i administració deslleial.

En el supòsit que un administrador de finques es prevalgui de la seva condició per desviar a fins propis fons comunals, simulant actes d’aprovació de comptes amb partides que no es corresponen amb el patrimoni fidel de la comunitat. .

Imprudència professional de l’administrador de finques.

En les actuacions dels professionals dels administradors de finques poden donar-se circumstàncies en les que concorrin imprudències que siguin determinants de mort o lesions de comuners per omissions que comportin aquests resultats.

Per a l’apreciació d’aquest il·lícit penal en un administrador de finques s’ha de valorar si aquesta infracció que comet és una imprudència greu o menys greu i el resultat que ha produït.

Responsabilitat Penal

Frau. Quan l’Administrador ha fet un ús indegut dels fons de la comunitat de veïns.

Quan la finca, per una deficient conservació, pateix un despreniment que produeix danys a vianants.

Calúmnies i injuries.