Acció de Cessació davant Activitats Molestes: Exemple: Veïns Sorollosos

vecinos ruidosos

Desconegut seu significat jurídic per l’àmplia majoria dels usuaris, mitjançant l’acció de cessació es pretén posar fi a aquelles activitats molestes produïdes a la comunitat de propietaris, com per exemple, els veïns sorollosos que pertorben la convivència diària i general de la resta de propietaris . Aquesta acció també té com a objecte posar fi a totes aquelles activitats insalubres, nocives i/o perilloses, exercides pel propietari de l’immoble o els ocupants (inquilins) del pis o local. Més informació si ets president d’una comunitat.

Tot els inquilins de qualsevol immoble tenen el dret a viure en unes condicions tranquil·lesque garanteixin el seu descans i assossec, sempre sota uns estàndards de salubritat mínims i adequats. A Advocats Propietat Horitzontal som especialistes en Propietat Horitzontal i actuem contra les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de manera queja es pot denunciar a veïns sorollosos.

 

Requisits per l’acció de cessament d’activitats molestes a la Comunitat

Que l’activitat es desenvolupi en elements comuns o es produeixi dins de l’immoble.

Que excedeixi i pertorbi el règim o estat de fet usual i corrent en les relacions socials.

Notorietat (evidència i permanència en la incomoditat)

Que sigui suficientment provada.

 

Conseqüències de l’acció de cessament

¿Què passa immediatament després de que es procedeixi a l’acció del cessament d’una activitat molesta en una comunitat de veïns?

El cessament d’activitats molestes a la Comunitat per part del veí infractor o inquilí del pis o local.

La indemnització de danys i perjudicis.

La privació temporal al propietari o ocupant de l’ús de la propietat.