Impugnació Acords Comunitat de Veïns

Especialistes en Propietat Horitzontal.

Anàlisi dels Acords comunitaris.

Primera consulta gratuïta.

Tracte proper i professional.

 

A Advocats Propietat Horitzontal comptem amb un equip legal especialitzats en Propietat Horitzontal i amb acreditada experiència en la matèria, que coneix a la perfecció quan un acord comunitari compleix els requisits legals, o per contra és susceptible de ser impugnat judicialment.

 

És possible impugnar els acords adoptats a la Comunitat de Veïns?

Els acords de la junta de propietaris es poden impugnar judicialment en els casos següents:

– Si són contraris a les lleis, al títol de constitució o als estatuts o si, ateses les circumstàncies, impliquen un abús de dret.

– Si són contraris als interessos de la comunitat o són greument perjudicials per a un dels propietaris.

 

Qui pot impugnar un acord comunitari?

Aquells propietaris que haguessin votat en contra, els absents que s’haguessin oposat, i els que hagin estat privats il·legítimament del dret de vot.

A més, un altre requisit legal per poder impugnar un acord comunitari és estar al corrent de pagament dels deutes envers la comunitat vençudes en el moment d’adoptar l’acord que es pretengui impugnar.

 

Terminis legals per impugnar un acord comunitari

– Si són contraris a les lleis, al títol de constitució o als estatuts o si, ateses les circumstàncies, impliquen un abús de dret. TERMINI D’UN ANY des de la notificació de l’acta.

– Si són contraris als interessos de la comunitat o són greument perjudicials per a un dels propietaris. TERMINI DE TRES MESOS des de la notificació de l’acta.

 

Principals requisits que ha de tenir una acta comunitària

  • Ha de constar la signatura del secretari i del president.
  • Data i lloc de celebració.
  • Ordre del dia.
  • La relació de persones que han assistit personalment o per representació.
  • El resultat de les votacions respecte de les decisions adoptades.

 

Quin és el termini legal per notificar una acta comunitària?

És obligatori enviar l’acta a tots els propietaris de la comunitat en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la reunió de la junta de propietaris.