Habitatges D’ús Turístic (Sanció Administrativa)

Advocats especialistes en Dret d’Arrendaments i Dret Administratiu.

Primera consulta gratuïta i pressupost sense compromís.

Tracte proper i professional.

 

Cada vegada són més les persones que decideixen llogar un habitatge com a pis turístic amb l’objectiu d’aconseguir uns ingressos extraordinaris.

Arrendament d’habitatge per a ús turístic

És una figura legal que no es troba regulada a la Llei d’Arrendaments Urbans, i que es configura com un arrendament de temporada destinat a prestar un servei d’allotjament turístic. Aquesta tipologia d’arrendaments vénen regulats pel Codi Civil (art. 1542 i següents).

A diferència dels arrendaments urbans, un arrendament destinat a l’ús turístic no està destinat per a cobrir les necessitats d’habitar i residir de l’arrendatari amb caràcter permanent, i no es troba subjecte a les exigències legals regulades a la LAU.

 

Quines exigències legals ha de complir un habitatge per adquirir la condició de pis turístic?

Els requisits i tràmits exigits per poder obtenir legalment una llicència turística variaran atenent a la comunitat autònoma on se situï l’habitatge. Amb caràcter general, els requisits exigits atenen a aspectes urbanístics, instal·lacions, llicències municipals, entre d’altres.

 

Arrendament d’habitatge per a ús turístic a Catalunya

A Catalunya la “normativa municipal” que regula l’arrendament d’habitatges per a ús turístic és el Pla especial urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT).

Seran considerats il·legals els habitatges turístics que no haguessin comunicat amb caràcter previ l’inici de l’activitat turística i no hagin estat degudament anotats al Registre de Turisme de Catalunya. A més, l’arrendament d’habitatges per a ús turístic serà il·legal quan els Estatuts o el títol constitutiu de la comunitat de propietaris de l’edifici prohibissin l’activitat prèvia a l’obtenció de la llicència urbanística.

Si no compleixes els requisits convinguts al PEUAT, podràs incórrer en una infracció molt greu i podrà donar lloc a la imposició de sancions administratives que oscil·len entre els 60.000 € i els 600.001.- €.

 

Protocol de tramitació dels habitatges d’ús turístic

1.- Sol·licitud d’Informe previ PEUAT.

2.- Creació expedient Informe previ PEUAT.

3.- Evolució de suficiència idoneïtat documentació aportada.

4.- Emissió d’informe vinculant favorable o desfavorable.

5.- Informe favorable Cens de Reserva d’Establiments d’Allotjament Turístic.

INICI DE L’ACTIVITAT