Constitució Comunitats de Veïns

Una comunitat de veïns es configura com el conjunt de persones propietàries dels habitatges i/o locals que integren una finca.

És convenient i beneficiós constituir una comunitat d’aquests tipus entre propietaris?

A efectes pràctics, la constitució de la comunitat de propietaris permet als veïns beneficiar-se dels diferents elements comuns que formen part de la comunitat. També protegir qualsevol modificació no consentida pels veïns per tal de garantir la prosperitat de la comunitat en benefici de la totalitat dels veïns, a més d’eradicar conflictes innecessaris i males convivències.

Com a bufet especialitzat en Propietat Horitzontal, proveïm un servei jurídic, professional i econòmic a tots aquells veïns amb voluntat de constituir-se com una Comunitat de Propietaris.

Les nostres actuacions engloben la totalitat dels passos i documentació necessària per a l’efectiva constitució de la Comunitat de Propietaris, proporcionant un coneixement legal íntegre que garanteix als nostres clients seguretat i protecció legal en la tramitació del procediment.

Passos essencials per a la constitució:

– Celebració de la primera Junta de Propietaris en la qual caldrà:

a) Constituir la Comunitat de Propietaris

b) Nomenament dels càrrecs

c) Domicilis a efectes de notificacions

d) Autorització de firmes i aprovació del pressupost inicial

e) Creació d’un fons de reserva i la dotació del seu import

f) Obertura d’un compte corrent on es faran els pagaments i ingressos de la Junta de Propietaris

g) Redactar l’Acta de Constitució

h) Indicacions relacionades amb el personal laboral

i) Precs i preguntes

 

– Legalització del Llibre d’Actes

– Obtenció del N.I.F

Contractació d’assegurances