Altres Procediments Judicials i Extrajudicials

bufete de abogados Comunidad de Propietarios

La impugnació d’acords comunitaris

Els acords de la Junta de propietaris seran impugnables davant dels Tribunals en els següents supòsits:

  1. Quan siguin contraris a la Llei o als Estatuts de la comunitat de veïns.

  2. Quan resultin greument lesius per als interessos de la pròpia comunitat en benefici d’un o varis propietaris.

  3. Quan suposin un greu perjudici per algun propietari que no tingui obligació jurídica de suportar-ho o s’hagin adoptat amb un abús de dret./p>

Estan legitimats per a la impugnació d’aquests acords els propietaris que haguessin salvat el seu vot a la Junta, els absents per qualsevol causa i els que indegudament haguessin estat privats del seu dret a vot. Per impugnar els acords de la Junta, el propietari haurà d’estar al corrent en el pagament de la totalitat dels deutes vençuts amb la comunitat o procedir prèviament a la consignació judicial de les mateixes.

L’acció caducarà als tres mesos d’adoptar-se l’acord per la Junta de propietaris, tret que es tracti d’actes contraris a la Llei o als estatuts, en aquest cas l’acció caducarà a l’any.

La impugnació dels acords de la Junta no suspendrà la seva execució, tret que el Jutge així ho disposi, amb caràcter cautelar, a sol·licitud del demandant escoltada la comunitat de veïns.

Reclamació contra obres no consentides

La realització d’obres d’immobles part de la comunitat de veïns es regula de la següent manera:

Obres al pis o local que no alterin la seguretat, estructura o configuració exterior de l’edifici.

Aquestes obres no requereixen d’autorització prèvia de la comunitat de veïns, si bé serà necessari posar en coneixement de les obres a la Comunitat.

Obres que es realitzaran als elements comuns de la comunitat de veïns.

Obres que es realitzaran al propi pis o local, però alteren la seguretat, estructura o configuració exterior de l’edifici.

En aquests supòsits serà necessària la prèvia autorització de la comunitat de veïns. Com a norma general, es requereix l’adopció d’un acord que impliqui 4/5 parts dels propietaris que representin les 4/5 parts de les quotes de participació.

En el supòsit que hagin estat realitzades les obres sense el consentiment preceptiu, la comunitat disposa d’un termini de quatre anys per reclamar judicialment al propietari per la realització d’obres no consentides amb la finalitat que reposi les coses al seu estat originari.

Desnonament per falta de pagament

El propietari pot trobar-se en qualsevol moment amb la morositat dels inquilins llogats. Per això, la llei preveu que el propietari afectat, passat el termini d’un mes, podrà instar demanda de desnonament.

Si a la data del llançament (desocupació) el propietari adverteix que hi ha destrosses al pis, serà necessari sol·licitar a la Comissió Judicial que aixequi acta d’aquests desperfectes. I posteriorment, el propietari afectat podrà presentar querella per delicte de danys.

Si el propietari no vol que l’inquilí pugui enervar l’acció, és a dir, pagar i paralitzar el desnonament, haurà de requerir extrajudicialment a l’inquilí el pagament de les quantitats degudes amb 30 dies d’antelació a la interposició de la demanda de desnonament.

Desnonament per fi de contracte

Pot ocórrer que l’inquilí, al finalitzar el contracte d’arrendament, i després del requeriment per part de la propietat de no renovar el contracte de lloguer, no abandoni el pis o local.

En aquests casos, al finalitzar el termini contractual, el propietari no està legitimat per entrar al pis o local, mantenint l’inquilí la possessió del mateix. En aquests casos, el propietari es veurà obligat a instar la demanda judicial per a que es procedeixi al llançament de l’inquilí del pis o local.

Desnonament precari

Existeix la situació de “precari” quan té la possessió de l’immoble una tercera persona que no té dret a romandre a l’immoble. És a dir, quan l’ocupant no té títol que l’habiliti per a ocupar l’immoble.

Els supòsits més habituals en els que es recorre al desnonament per precari són:

Cessions a títol gratuït realitzat a amics o familiars.
Quan un dels cohereus està utilitzant un immoble en exclusiva sense tenir-ne dret.
Immobles cedits pels pares que, després de la sentència de divorci, s’atribueix l’ús al gendre o la nora.
Habitatges ocupats de manera il·legal o sense consentiment (okupes).

Per poder instar una demanda de desnonament precari n’hi haurà prou amb el títol de propietat, usdefruit, etc.; identificar l’immoble en qüestió i justificar per quina raó l’ocupant no té dret (títol) per tenir possessió de l’immoble.