Advocats Especialistes en Matèria d’Arrendaments

especialistas materia de arrendamientos barcelona

El nostre equipo de professionals especialitzats en la branca d’arrendaments treballa diàriament per oferir als nostres clients una solució jurídica davant les problemàtiques que apareixen en matèria d’arrendaments.

  1. Redacció de contractes d’arrendaments.
  2. Desnonaments.
  3. Tramitació legal davant sancions administratives per arrendament il·legal de pisos turístics.
  4. Reclamacions davant la companyia asseguradora.
  5. Cessions no consentides.
  6. Subrogacions i novacions.
  7. Exercici de drets de tanteig i retracte.

Els habitatges d’ús turístic il·legal a Catalunya

Actualment, l’arrendament de pisos turístics sense la pertinent llicència d’activitat pot suposar elevades multes econòmiques per als propietaris dels habitatges. Tant és així que prestar serveis turístics (arrendament d’habitatges per a fins turístics) sense els requisits estipulats a la Llei 13/2002, de Turisme de Catalunya, es cataloga com una infracció molt greu amb multes que oscil·len entre els 30.000 i els 600.001 euros.

Però, què passa si vostè, com a propietari de l’habitatge, ha estat enganyat per l’arrendatari (inquilí), qui ha utilitzat l’habitatge per un ús turístic il·legal?

La sanció recaurà sobre la seva persona. No obstant, existeixen mecanismes legals per evitar una sanció.

L’administració pública, un cop conegut l’arrendament il·legal del seu pis turístic, obrirà el pertinent expedient administratiu i el requerirà perquè en el termini de 10 dies formuli al·legacions. Instant en el qual s’haurà d’aportar el contracte d’arrendament (habitatge d’ús habitual) subscrit amb l’arrendatari (inquilí). Un cop transcorreguts els 10 dies, l’administració pública emetrà una resolució condemnatòria o exculpatòria.

Resolució desfavorable (condemnatòria) en mà, no esgotada la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs davant la resolució.

Esgotada la via administrativa i ratificant-se l’administració pública en sancionar l’arrendament il·legal, serà necessari acudir a la via judicial (contenciós-administratiu).

Fonaments legals que emparen al propietari afectat i sancionat

Ningú pot ser inculpat i responsabilitzat de fets o omissions delictives alienes. L’existència d’un contracte d’arrendament per a ús habitual subscrit entre el propietari i el llogater exonera al propietari de qualsevol responsabilitat en l’arrendament d’ús turístic il·legal.

Cap persona pot ser sancionada per fets no imputables a la seva persona. En aquest sentit, s’apel·la al principi de personalitat de les penes, segons el qual ningú pot respondre per delictes aliens. En termes estrictament legals aquell que per acció o omissió causarà mal a una altra persona, tindrà l’obligació de reparar el dany ocasionat (art. 1902 del Codi Civil).