Inquilins Morosos: Documentació i Passos per a la Reclamació d’Impagaments e Quotes Comunitat de Veïns a Catalunya

Davant la morositat, recupera les quotes comunitàries impagades i pendents de cobrament pel veí deutor.

Tracte proper, professional i continuat.

Gestió del procediment online.

Lletrats especialitzats en Propietat Horitzontal

Administradors de Finques col·legiats.

Garantia d’èxit.

 

El nostre despatx d’advocat es constitueix com una secció especialitzada en Propiedad Horitzontal i dret immobiliari del bufet J.D.V. Iuris & Consultants, formada per un equip de professionals amb més de 25 anys d’experiència. Cadascun dels nostres lletrats ostenta els adequats i profunds coneixements legals per garantir al client el millor assessorament jurídic en relació als seus problemes de morositat.

Gràcies al nostre bagatge professional i coneixement de la llei de Propietat Horitzontal, guiem al client de principi a fi en les seves diferents situacions, tant si s’està davant d’una reclamació judicial, com davant d’una reclamació extrajudicial. Posem a disposició del client un servei jurídic professionalitzat dedicat a controlar la morositat d’aquells veïns que, progressivament, continuen contraient deutes amb la resta de la comunitat.

 

Cobrar impagaments: Garantim l’èxit en les nostres reclamacions

Contractar els serveis jurídics amb Advocats Propietat Horitzontal és sinònim d’èxit.

Al llarg de la nostra longeva trajectòria hem interposat innombrables reclamacions judicials davant dels impagaments que es produeixen en el si de les comunitats de propietaris (els coneguts comunament com a veïns morosos).

La morositat  en una comunitat de propietaris és una circumstància que implica greus perjudicis als veïns que són part de l’edifici i que escrupolosament compleixen les seves obligacions comunitàries. No combatre des d’un inici la morositat no només implica que la resta de veïns que es troben al dia es vegin obligats a suportar derrames extraordinàries per afrontar obres comunitàries, sinó que també dóna lloc al fet que altres veïns decideixin deixar d’abonar les seves quotes comunitàries.

És per això que des de la nostra condició d’especialistes en Propietat Horitzontal, i atenent a la nostra experiència professional, recomanem a les comunitats de propietaris afectades per morositat que no descuidin el problema, i adoptin les mesures legals necessàries per extingir el problema d’arrel.

Els molts casos d’èxit que el nostre equip de professionals ha acumulat en l’àmbit de la propietat horitzontal al llarg d’aquests anys, ens legitimen per garantir en tot moment un desenllaç positiu en totes les nostres reclamacions.

Posi’s en contacte amb nosaltres i l’assessorarem gratuïtament sobre la millor manera de procedir davant d’una situació de morositat.

 

Cobrament de morosos: passos i procediment a Catalunya

Quan s’ha de abordar una reclamació d’impagaments (cobrament de deute d’inquilins morosos), la documentació que s’ha de presentar se sol convertir en un autèntic mal de cap, de vegades inabordable, per a molts membres d’una comunitat de veïns. És comú trobar-se amb usuaris que no saben com procedir davant d’inquilins morosos. Davant impagaments de quotes comunitat de propietaris a Catalunya.

Conviure amb inquilins morosos supedita els comptes anuals de tota comunitat de veïns. A continuació, i amb el propòsit de garantir l’èxit en les reclamacions judicials interposades contra aquest tipus de copropietari morós, exposem la documentació exigida per la normativa vigent. És la següent:

Certificat on consti el deute i el seu import, la manifestació que el deute és exigible i que es correspon amb l’acta de la Junta de Propietaris aprovant la liquidació del deute (Certificat de deute).

El certificat ha de ser emès pel secretari de la comunitat de propietaris amb el vistiplau del president.

Requeriment de pagament (burofax) fet al deutor, que ha de contenir el certificat de deute (a dalt esmentat).

En moltes ocasions, tota ajuda informativa que es presta es queda curta davant la complexitat de determinats assumptes. Per tal d’orientar al client sobre la documentació necessària, aportem adjunts:

Model Certificat de deute.

Model burofax.

Model Notificació d’acords mitjançant anunci al tauler d’anuncis o lloc visible.

Els procediments en aquest tipus de demandes civils, i per tant la seva documentació, poden variar segons la comunitat autònoma. Aquesta és la necessària per afrontar qualsevol impagament de quotes comunitat de propietaris a Catalunya.

 

Fase extrajudicial en el cobrament de deute d’inquilins morosos

Com a requisit previ a interposar reclamació judicial de la comunitat de veïns per al cobrament d’un deute d’algun inquilí morós davant el copropietari morós, la legalitat exigeix portar a terme un requeriment de pagament al deutor. Aquest es porta a terme mitjançant un burofax.

El requeriment de pagament s’haurà de notificar al domicili del demandat, en el seu defecte, al propi pis o local i, en últim lloc, al tauler d’anuncis de la comunitat de veïns o lloc visible d’ús general habilitat a tal efecte (art. 553-47 Codi Civil Català).

En cas de no ser possible la notificació al domicili o pis del demandat, el requeriment de pagament col·locat al tauler d’anuncis haurà de romandre durant el termini de tres dies naturals. En cas de romandre un temps inferior, no produirà plens efectes jurídics.

El requeriment de pagament haurà de contenir còpia íntegra i literal del certificat de deute emès pel secretari de la comunitat de veïns.

 

Procediment judicial i les seves fases a Catalunya

Les fases judicials sobre les que pivota la reclamació del deute contret pel copropietari deutor a Catalunya, fonamentalment són dues:

La fase monitori

Engloba els següents tràmits:

  • Interposar demanda requerint el pagament al copropietari morós.
  • El jutjat admet a tràmit la demanda interposada i atorga al veí morós la possibilitat per pagar voluntàriament el deute durant el transcurs de 20 dies.
  • No pagat el deute, el jutge dicta sentència condemnant al copropietari deutor a resoldre l’impagament de quota contreta amb la comunitat de propietaris.
  • Documentació necessària per poder interposar una reclamació judicial.

 

La fase d’execució

Engloba els següents tràmits: :

Obtinguda la sentència condemnatòria, s’interposa demanda d’execució sol·licitant l’embargament immediat dels béns i els drets del deutor.

Quins béns del deutor poden ser embargats:

  • Saldos favorables en comptes de qualsevol classe obertes en entitats de crèdit, estalvi o finançament.
  • L’embargament de sous, pensions o altres prestacions periòdiques.
  • Els interessos, rendes o fruits de tota classe.
  • L’embargament de valors o altres instruments financers.
  • L’embargament de béns mobles i l’embargament de béns immobles.

Un cop pagades voluntàriament o embargades les quantitats degudes pel copropietari deutor, sense cap demora les quantitats seran entregades a la Comunitat de Veïns.