Administració de Finques

Tracte proper, professional i continuat

Gràcies als nostres professionals altament qualificats i entusiastes amb el seu treball, podem oferir el millor tracte i les solucions adequades. La nostra vocació consultiva afavoreix el tracte diari amb els nostres clients.

Eficiència.

Els vostres problemes són els nostres problemes, posem tot el nostre coneixement i obstinació a proporcionar un servei adequat a les necessitats dels nostres clients.

Transparència.

El nostre compromís diari és envers els nostres clients i la resolució de tots i cadascun dels seus problemes i necessitats.

 

A Advocats Propietat Horitzontal també portem molts anys dedicats a l’administració de finques i comunitats de propietaris a Barcelona i el Maresme.

La nostra funció és la gestió diària de la comunitat de propietaris i proporcionar als seus veïns tranquil·litat i rapidesa en l’adopció de mesures necessàries per a l’adequat desenvolupament de les relacions veïnals.

Comptem amb administradors de finques col·legiats al Col·legi d’Administradors, la qual cosa representa una garantia de qualitat pel que fa a la seva formació i control, i la subjecció dels nostres professionals a al codi deontològic propi dels Administradors de Finques.

La nostra vocació legal i d’administració en l’àmbit de la Propietat Horitzontal i la comunitat de veïns, juntament amb un equip de professionals que s’identifiquen per la seva especialització, disponibilitat i compromís cap als nostres clients, ens consolida a Barcelona i el Maresme.

Els nostres professionals són independents i es regeixen per estrictes principis deontològics. Les relacions amb els clients es basen en la confiança, amb rapidesa de resposta i disponibilitat, ja que en un escenari global i canviant l’agilitat suposa un valor fonamental per assolir l’èxit.

Com a Administradors de Finques les nostres principals funcions són:

Gestió administrativa

Portar al dia els comptes de la comunitat de propietaris i mantenir actualitzada la informació econòmica i la comptabilitat de l’edifici.

Convocar juntes de veïns i controlar l’assistència i l’adequat comportament a les normes de Propietat Horitzontal, així com notificar posteriorment als veïns el contingut de les reunions en forma d’actes.

Preparar amb la deguda antelació el pla de despeses previsibles, custodiar a disposició dels veïns la documentació de la comunitat.

Secretari - Administrador

El Secretari és una figura necessària per aconseguir conservar una adequada convivència i funcionament diari de la comunitat de propietaris.

Mediació

L’Administrador de Finques no només té el deure, sinó també l’obligació d’actuar com a mediador davant les controvèrsies que puguin sorgir en el si de la comunitat de propietaris, i vetllar per una adequada convivència entre els veïns.

Assesoria jurídica

Vetllem per un adequat compliment a la normativa destinada a regular el dia a dia de les comunitats de propietaris, i assessorem en la presa de decisions que exigeixin de coneixements legals especialitzats.

Morositat

Com a advocats especialitzats en el sector de la Propietat Horitzontal i el Dret Immobiliari, posem a disposició del client un servei jurídic professionalitzat dedicat a controlar la morositat d’aquells veïns que, progressivament, continuen contraient deutes amb la resta de la comunitat.

Gestió comptable i laboral

A Advocats Propietat Horitzontal oferim un servei integral laboral i comptable on gaudirà d’un tracte personalitzat i adaptat a les necessitats específiques de cada comunitat de propietaris.

Conservació i reparació

Dins de les funcions pròpies de l’Administrador de Finques està dur a terme els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat, i, executar les obres de conservació i reparació necessàries.

Actuacions que es regulen a l’article 553-18 del Codi Civil Català.

Gestió d'Assegurances comunitàries

És molt important la prevenció dels edificis. És per això que una comunitat de propietaris, si bé no està obligada, té el deure de garantir la seguretat de l’edifici per a eventuals contingències.

Mitjançant l’assegurament de l’edifici de la comunitat de propietaris es pretén garantir la cobertura dels danys que pugui patir el mateix.

Què han de cobrir les assegurances contractades per la Comunitat de Propietaris?

– Sinistres per incendis, explosions, caiguda de llamp.

– Sinistres derivats d’altres fenòmens atmosfèrics.

– Sinistres per danys causats per aigua.

– Sinistres per danys elèctrics.

– Sinistres per robatori.

– Responsabilitat Civil.

 

Gestió administrativa

A Advocats Propietat Horitzontal, en la nostra condició d’Administradors de Finques col·legiats, ens dediquem a la gestió administrativa de les comunitats de propietaris.

Entre les nostres funcions administratives realitzem:

– Convocatòria de juntes de veïns, controlar la seva assistència i vetllar per un adequat desenvolupament.

– Redacció i notificació de les actes comunitàries en les quals es transcriu el contingut de les reunions de veïns.

– Portar al dia els comptes de la comunitat de propietaris.

– Mantenir actualitzada la informació econòmica i comptable de l’edifici.

– Reclamació i cobrament del deute contret per veïns morosos.

– Tramitació i gestió dels sinistres ocorreguts a la comunitat de propietaris.

– Gestionar el pagament de les despeses de la comunitat de propietaris (emissió, domiciliació i gestió).

– Subvencions.

– Elaborar i presentar els pressupostos anuals de despeses comunitàries ordinàries i extraordinàries.

– Procurar i fomentar una adequada convivència comunitària i el respecte i acatament a les normes de Propietat Horitzontal.

– Adopció de mesures urgents necessàries per a una adequada conservació.

– Negociació de pressupostos amb proveïdors i contractistes.

 

Secretari – Administrador

El secretari és una figura necessària per aconseguir conservar una adequada convivència i funcionament diari de la comunitat de propietaris.

A Advocats Propietat Horitzontal coneixem a la perfecció les funcions que són inherents a la condició de Secretari. És per això que entre les nostres funcions està exercir el càrrec de secretari de la comunitat de propietaris.

Les seves funcions estan regulades a l’article 553-17 del Codi Civil Català.

Quines són les principals funcions del secretari d’una comunitat?

– Estendre les actes de les reunions comunitàries.

– Realitzar les notificacions.

– Expedir certificats comunitaris.

– Custodiar durant com a mínim cinc anys, les convocatòries, comunicacions, poders i documentació comptable relativa a les reunions i la comunitat.

 

Mediació

L’Administrador de Finques no només té el deure, sinó també l’obligació d’actuar com a mediador davant les controvèrsies que puguin sorgir en el si de la comunitat de propietaris, i vetllar per una adequada convivència entre els veïns.

Mitjançant la mediació comunitària es pretén assolir solucions dinàmiques i eficaces als conflictes sorgits entre veïns.

La nostra funció com a mediadors imparcials consisteix a intervenir en la problemàtica i arribar a acords beneficiosos i consensuats que satisfacin als interessos dels veïns.

Mitjançant la figura del mediador es pretén arribar a acords sense la necessitat d’acudir a un procediment judicial tediós i costós per a la comunitat de propietaris.

Quins són els principals avantatges de la mediació comunitària?

– Resolució de conflictes àgil i dinàmica.

– No hi ha guanyadors ni perdedors, hi ha conflictes resolts.

– Cost econòmic mínim.

– Promou les relacions comunitàries i la convivència envers els veïns.

– Permet l’adopció d’acords diària sense dilacions.

Quins són els principals conflictes en una comunitat de propietaris?

– Sorolls, festes i conductes molestes.

– Morositat. Impagament de les quotes ordinàries.

– Instal·lació, manteniment i / o renovació de l’ascensor.

– Obres i reformes comunitàries.

– Contractació de serveis.

– Lloguer turístic de l’habitatge.

– Manca de manteniment dels elements comuns.

– Incompliment de les normes de convivència o Estatuts comunitaris.

 

Assessoria Jurídica

A Advocats Propietat Horitzontal, gràcies al fet que comptem amb un ampli equip legal de professionals especialitzat en Propietat Horitzontal, proporcionem a les comunitats de propietaris assessorament jurídic íntegre i resolutiu.

Posem a disposició dels nostres clients un valor afegit i tranquil·litat davant els diferents problemes legals en què es pugui veure compromesa la comunitat de propietaris.

Principals beneficis de comptar amb un equip legal especialitzat en Propietat Horitzontal:

– Assessorament diari als diferents problemes legals en què es pugui veure immersa la comunitat de propietaris.

– Suport legal especialitzat que permet a la comunitat de propietaris adoptar decisions amb tranquil·litat i empara legal.

– Actualització constant de les novetats legislatives en matèria de Propietat Horitzontal i relacions comunitàries.

– Reclamació extrajudicial i interposició de reclamació judicial davant d’aquells veïns deutors.

– Redacció i revisió de documents legals (normes comunitàries, estatuts de la comunitat, entre d’altres).

– Reclamació davant obres no consentides.

– Requisits legals per a la constitució d’una comunitat de propietaris.

 

Morositat

– Gestió de morositat.

– Honoraris d’advocats gratuïts en procediments judicials contra la morositat.

Com a advocats especialitzats en el sector de la Propietat Horitzontal i el Dret Immobiliari, guiem al client de principi a fi en les seves diferents situacions, tant si està davant d’una reclamació judicial, com davant d’una reclamació extrajudicial. Posem a disposició del client un servei jurídic professionalitzat dedicat a controlar la morositat d’aquells veïns que, progressivament, continuen contraient deutes amb la resta de la comunitat.

En matèria de morositat en el si de la comunitat de propietaris, el Codi Civil Català estableix una sèrie de requisits que s’han de complir si volem que el veí morós saldi el deute contret amb la comunitat de propietaris.

Garantia d’èxit

Advocats Propietat Horitzontal garanteix, sobre un percentatge del 100%, les reclamacions instades pels seus professionals en tot el referent a la reclamació de deutes comunitaris contrets pel veí deutor.

Els molts casos d’èxit acumulats al llarg dels anys pel nostre equip d’experts en l’àmbit de la Propietat Horitzontal, ens legitimen per garantir en tot moment un desenllaç positiu en totes les nostres reclamacions.

 

Gestió comptable i laboral

A Advocats Propietat Horitzontal oferim un servei integral laboral i comptable on gaudirà d’un tracte personalitzat i adaptat a les necessitats específiques de cada comunitat de propietaris.

Posem a la seva disposició un Departament Comptable – Fiscal amb contrastada experiència en la matèria, que es responsabilitzarà d’atendre la gestió comptable i les obligacions fiscals i tributàries que són exigibles a una comunitat de propietaris.

Entre las nostres funcions portem a terme:

– Emissió i cobrament dels rebuts comunitaris mensuals, trimestrals i / o anuals de caràcter ordinari o extraordinari.

– Gestionar el pagament de les despeses de la comunitat de propietaris (emissió, domiciliació i gestió).

– Gestió de la documentació comptable.

– Gestió davant d’organismes públics.

– Liquidació d’impostos.

– Declaracions trimestrals i anuals IVA (Model 300 i 390).

– Retencions i Ingressos a compte (Model 110).

– Declaració anual d’operacions amb tercers (model 347).

– Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 036).

– Rebuts de salaris i liquidacions de la Seguretat Social.

– Retencions de l’Impost sobre la Renda.

– Representació laboral.

Quines són les obligacions tributàries que ha de complir una comunitat de propietaris?

– L’obligació de presentar declaracions censals per les persones o entitats que desenvolupin o vulguin desenvolupar en territori espanyol activitats o operacions empresarials i professionals o satisfacin rendiments subjectes a retenció.

– L’obligació de sol·licitar i utilitzar el número d’identificació fiscal en les seves relacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

– L’obligació de presentar declaracions, autoliquidacions i comunicacions.

– L’obligació de portar i conservar llibres de comptabilitat i registres, entre d’altres.

– L’obligació d’expedir i lliurar factures o documents substitutius i conservar les factures, documents i justificants que tinguin relació amb les seves obligacions tributàries.

– L’obligació d’aportar a l’Administració tributària llibres, registres, documents o informació que l’obligat tributari hagi de conservar en relació amb el compliment de les obligacions tributàries pròpies o de tercers.

– Les operacions realitzades per la comunitat de propietaris en el desenvolupament d’una activitat professional o empresarial estan subjectes a IVA.

 

Conservació i reparació

La nostra condició d’Administradors de Finques ens exigeix mantenir-nos alerta i romandre en contacte continuat amb les comunitats de propietaris, amb l’objecte de mantenir en bon estat les instal·lacions de la comunitat, i, si escau reparar amb la major celeritat qualsevol avaria que pogués aparèixer a l’edifici.

La nostra actitud proactiva en mantenir una adequada conservació de la comunitat de propietaris es trasllada en:

– Verificar l’adequat compliment de les mesures de seguretat vigents.

–Control i registre de les inspeccions de manteniment d’elements comunitaris (ascensors, muntacàrregues, portes mecàniques, entre altres).

– Seguiment dels terminis i exigències de la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).

– Inspeccions periòdiques de les instal·lacions comunitàries.

Què és la ITE?

La ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis) és un procediment d’inspecció de l’estat de conservació dels edificis d’habitatges. Mitjançant aquest sistema es comprova l’obligació que tenen els propietaris d’habitatges de mantenir en bon estat, conservar, mantenir i rehabilitar els seus immobles.

Terminis màxims per passar l’ITE edificis:

Anteriors a 1930        Fins el 31 de desembre de 2012

Entre 1931 i 1950      Fins el 31 de desembre de 2013

Entre 1951 i 1960      Fins el 31 de desembre de 2014

Entre 1961 i 1970      Fins el 31 de desembre de 2015

A partir de 1971         Fins el 31 de desembre de l’any en què l’edifici compleixi els 45 anys d’antiguitat.

 

Gestió d’assegurances comunitàries

És molt important la prevenció dels edificis. És per això que una comunitat de propietaris, si bé no està obligada, té el deure de garantir la seguretat de l’edifici per a eventuals contingències.

Mitjançant l’assegurament de l’edifici de la comunitat de propietaris es pretén garantir la cobertura dels danys patits en el mateix.

Què han de cobrir les assegurances contractades per la Comunitat de Propietaris?

– Sinistres per incendis, explosions, caiguda de llamp.

– Sinistres derivats d’altres fenòmens atmosfèrics.

– Sinistres per danys causats per aigua.

– Sinistres per danys elèctrics.

– Sinistres per robatori.

– Responsabilitat Civil.